Management Club

Management Club

TTIC Managemant Club 2074 Morning

Sonu Thapa - President

Karina Balami - Vice-President

Bibek Ghimire - Secretary

Prabati Karki - Treasurer

Members:

Name                                   Section

• Neha Acharya                          T1

• Raman Sigdel                          T2

• Slok Karki                               T3

• Kabir Basnet                           T4

• Gaurav Raj Shrestha                T4

• Santosh Khanal                       T5

• Prachanda Gurung                   T5

• Sabin Basnet                           T6

• Sona Sherpa                           T6

• Bibek Gole                              T6

• Binita Sigdel                            H2

• Phurba Sherpa                         H2

• Anuj Gupta                              M1

• Ramesh Darji                           M2

• Sushant Khadka                       M4

• Manisha Karki                           M5

• Manish Mahat                           M6

• Sanjay Tamang                        M7

• Bini Tamang                             H1

TTIC Managemant Club 2074 Day

Bibek Karki - President

• Ansu Sapkota - Vice-President

• Smriti Pantha - Secretary

• Laxman Thapa - Treasurer

Members

Name                                   Section

• Chandan Das                          T7

• Sangam K.C                           T7

• Roshani Shah                         T7

• Aruna Karki                            T7

• Madhu Gahatraj                      T8

• Karina Manandhar                   T8

• Amisha Rai                             T8

TTIC Managemant Club 2074

President          Sonu Thapa

Vice President   Bini Tamang

Secretary          Bibek Karki

Treasurer          Bibek Ghimire

Members

Name                                 Section

• Neha Acharya                         T1

• Raman Sigdel                         T2

• Prabati Karki                          T2

• Slok Karki                              T3

• Kabir Basnet                          T4

• Gaurav Raj Shrestha               T4

• Prachanda Gurung                  T5

• Santosh Khanal                      T5

• Sabin Basnet                          T6

• Bibek Gole                             T6

• Sona Sherpa                          T6

• Chandan Das                         T7

• Sangam K.C                          T7

• Roshani Shah                        T7

• Aruna Karki                           T7

• Smriti Panth                          T7

• Madhu Gahatraj                     T8

• Karina Manandhar                  T8

• Amisha Rai                            T8

• Phurba Sherpa                      H2

• Binita Sigdel                         H2

• Anuj Gupta                           M1

• Ramesh Darji                        M2

• Karina Balami                        M3

• Sushant Khadka                    M4

• Manisha Karki                       M5

• Manish Mahat                       M6

• Sanjay Tamang                     M7

• Anshu Sapkota                      M8

• Laxman Thapa                      M8